Kanał Wyżej
Sprawozdania finansowe ZTM
Tresc
Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471), ZTM publikuje poniżej sprawozdania finansowe.


Zalaczniki
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Mienie ZTM
Sprawozdania finansowe ZTM

Wersja standardowa