Kanał Wyżej
Przedmiot działania ZTM

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest:
zarządzanie transportem zbiorowym aglomeracji warszawskiej, tworzenie form organizacyjnych transportu zbiorowego odpowiadających potrzebom aglomeracji warszawskiej, prowadzenie prac nad właściwym i sprawnym funkcjonowaniem tego transportu, a w szczególności:
1) udział w pracach studialnych i planistycznych prowadzonych przez odpowiednie jednostki miejskie w zakresie transportu zbiorowego,
 
2) zbieranie danych i prowadzanie analiz w zakresie potrzeb przewozowych,
 
3) planowanie, organizacja i koordynacja układu komunikacyjnego oraz rozkładów jazdy linii w m.st. Warszawie a także w innych gminach jeżeli to wynika z zawartego porozumienia międzygminnego lub członkostwa m.st. Warszawy w związku międzygminnym,
 
31)  planowanie i organizacja usług transportowych w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego,
32) opiniowanie rozkładów jazdy przewoźników drogowych oraz uzgadnianie zasad korzystania przez  nich z obiektów dworcowych i przystanków komunikacji miejskiej w Warszawie,
 
4) zlecanie przewoźnikom wykonywania usług przewozowych i kontrola jakości ich realizacji,
 
5) koordynacja i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem transportu zbiorowego w obszarze działania ZTM,
 
6) opracowywanie projektów systemów taryfowych oraz realizacja polityki taryfowej,
 
7) sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z transportu zbiorowego w aglomeracji warszawskiej,
 
8) kontrola posiadania przez pasażerów dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdów środkami transportu zbiorowego oraz pobieranie opłat dodatkowych,
 
81)  realizacja zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów strategicznych „ Parkuj i Jedź” („ Park&Ride”),
82) realizacja zadań związanych z zarządzaniem i eksploatacją węzłów komunikacyjnych rozumianych jako obiekty pełniące funkcję przesiadkową dla lokalnego transportu zbiorowego, obejmujące w szczególności parkingi „ Parkuj i Jedź” ( Park & Ride), pętle autobusowe, pętle tramwajowe, dworce autobusowe, pozostające w dyspozycji ZTM,
 
9) prowadzenie ewidencji dochodów realizowanych w imieniu m.st. Warszawy (należności, wpływów, zaległości) oraz windykacja należności,
 
10) inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń oraz zakupów inwestycyjnych związanych z transportem zbiorowym,
 
11) realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów i urządzeń oraz zakupów inwestycyjnych związanych z transportem zbiorowym,
 
12) prowadzenie właściwej i terminowej realizacji płatności z tytułu realizacji przez wykonawców zadań inwestycyjnych oraz płatności z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego z obszaru zadań statutowych ZTM,
 
13) podejmowanie czynności związanych z pozyskiwaniem środków na finansowanie projektów inwestycyjnych z obszaru zadań statutowych ZTM, w tym opracowywanie i składanie materiałów do wniosków aplikacyjnych,
 
14) prowadzenie ewidencji i kontroli majątku trwałego będącego w użyczeniu firm przewozowych,
 
15) kontrola sprawności technicznej infrastruktury przystankowej oraz pętli autobusowych, tramwajowych i tramwajowo-autobusowych będących we władaniu ZTM oraz dbanie o ich należyty stan i nadzór nad ich remontami,
 
16) prowadzenie działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej i innej dla uzyskania dochodów,
 
17) prowadzenie innych spraw zleconych przez m.st. Warszawę, związanych z lokalnym transportem zbiorowym,
 
18) podejmowanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania publicznego transportu zbiorowego oraz uprawniających do wykonywania transportu określonego przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, z późn.zm.) w tym pobierania opłat,
 
19) podejmowanie czynności dotyczących nakładania kar pieniężnych a także kontroli dokumentów oraz warunków określonych w tych dokumentach, na podstawie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym lub ustawy o transporcie drogowym,
 
20) udostępnianie infrastruktury przystankowej będącej we władaniu ZTM oraz pobieranie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
 
21) tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego, poprzez zapewnienie miejsc do parkowania rowerów na obiektach będących w dyspozycji ZTM lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Przedmiot działania ZTM

Wersja standardowa